Affiliate agreement

Niniejsza Umowa partnerska (zwana dalej jako ”Umowa”) określa warunki i zasady uzgodnione pomiędzy spółką Repus Apud Sociedad Anonima zarejestrowaną w Kostaryce pod numerem 3-101-423689 z siedzibą w San Jose, Mata Redonda, Avenida 4 Calle 80 Casa 204, from Canal Siete two hundred meters west and fifty meters south, a osobą lub podmiotem określonym w formularzu rejestracyjnym jako „Partner”.

Składając wniosek rejestracyjny Partner oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i w pełni ją akceptuje.

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu, w którym wniosek Partnera został zaakceptowany przez spółkę Repus Apud.

I. DEFINICJE

W niniejszej umowie stosowane są niniejsze definicje:

„Umowa” oznacza niniejszą Umowę Partnerską.

„Nowy użytkownik” – użytkownik, który nie był wcześniej zarejestrowany w Repus Apud, a który zarejestrował się w danym miesiącu z polecenia Partnera, prawidłowo zarejestrował się i założył konto na jednej z witryn internetowych należących do Repus Apud.

„Nowy aktywny użytkownik” - użytkownik, który nie był wcześniej zarejestrowany w Repus Apud, a który zarejestrował się w danym miesiącu z polecenia Partnera, prawidłowo zarejestrował się, założył konto i dokonał depozytu na jednej z witryn internetowych należących do Repus Apud.

„Przychody netto” - dochód netto wygenerowany w danym miesiącu przez wszystkich aktywnych Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Partnera.

„Spółka” - spółką Repus Apud Sociedad Anonima zarejestrowaną w Kostaryce pod numerem 3-101-423689 z siedzibą w San Jose, Mata Redonda, Avenida 4 Calle 80 Casa 204, from Canal Siete two hundred meters west and fifty meters south

II. Prawa i obowiązki Spółki

1. Spółka Repus Apud zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosku rejestracyjnego Partnera według własnego uznania.

2. Repus Apud zobowiązuje się udostępnić Partnerowi zbiór materiałów reklamowych i marketingowych, dzięki którym użytkownicy strony Partnera są przekierowywani bezpośrednio na jedną z witryn należących do Spółki.

3. Repus Apud zapłaci Partnerowi prowizję zgodną z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

4. Spółka zachowuje prawo, według własnego uznania, do zmiany lub usunięcia dowolnego punktu postanowień niniejszej umowy oraz do zmiany lub zamknięcia całego Programu Partnerskiego. O ww. zmianach Partnerzy zostaną powiadomieni pisemnie poprzez e-mail.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w tym utratę przychodów poniesionych przez Partnera z tytułu przerwy w działalności którejkolwiek z witryn należących do Spółki.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika pozyskanego przez Partnera jeżeli jest to niezbędne w celu ochrony interesów Spółki.

III. Prawa i obowiązki Partnera

1. Partner oświadcza, że osiągnął ustawowo wymagany w jego kraju wiek do zawarcia umowy oraz jest upoważniony i uprawniony za zawierania umów zgodnie z celem umowy.

2. Partner powinien dołożyć wszelkich starań, aby aktywnie i skutecznie promować witryny internetowe Spółki, aby zmaksymalizować korzyści dla siebie i dla Spółki.

3. Partner powinien wykorzystywać do promowania witryn Spółki wyłącznie materiałów dostarczonych przez Repus Apud. Partnerowi nie wolno zmieniać i w żaden sposób modyfikować materiałów marketingowych i linków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

4. Partner poleca witryny należące do Spółki własnym nakładem i kosztem. Partner jest osobiście odpowiedzialny za rozprowadzanie, treści i wszelką aktywność marketingową. Wszelkie działanie muszą być prowadzone profesjonalnie, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy. Partner zapewnia w szczególności, że na stronie internetowej nie są umieszczane treści promujące przemoc, pornografię, dyskryminację, jak i inne treści niezgodne z prawem. Konsekwencje wynikając z naruszenia prawa ponoszone są przez Partnera.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat wszelkich prowizji, do których Partner miałby prawo w przypadku stwierdzenia, iż Partner wysyła wiadomości spam lub promuje Repus Apud w inny niedozwolony sposób.

IV. Wypłata prowizji

1. Spółka zobowiązuje się do wypłacania prowizji z zysków netto biorąc pod uwagę ogólną sumę depozytów aktywnych graczy, którzy zarejestrowali się przez stronę internetową Partnera w danym miesiącu.

2. Prowizja obliczana jest jako procentowy udział w przychodach za dany miesiąc ze wszystkich aktywnych graczy poleconych przez Partnera.

Plan prowizji:

Prowizje w walucie EU

Zysk nettoProwizja
0 - 5.000 €36%
5.001 – 10.000 €41%
10.001 – 25.000 €46%
> 25.001 €51%

Prowizje w walucie USD

Zysk nettoProwizja
$0 - 5.000 36%
$5.001 – 10.00041%
$10.001 – 25.00046%
> $25.00151%

Prowizje w walucie PLN

Zysk nettoProwizja
0 – 20.000 zł36%
20.001 - 50.000 zł41%
50.001 - 100.000 zł46%
> 100.001 zł51%

3. Prowizja obliczana jest na koniec każdego miesiąca i wypłacana do 20-tego każdego miesiąca kalendarzowego, jeżeli osiągnięto kwotę wyższą niż 100 zł, która jest kwotą minimalna. Jeżeli saldo konta jest niższe od kwoty minimalnej, to kwota jest przenoszona na kolejny miesiąc.

4. Minusowy stan konta jest również przenoszony na kolejny miesiąc.

5. Wypłata prowizji jest dokonywana w sposób wybrany przez Partnera w panelu „Moje konto” dostępnym po zalogowaniu do Programu Partnerskiego. W przypadku błędu w obliczeniach kwoty prowizji Spółka zastrzega sobie prawo do korekty rozliczeń w każdej chwili oraz natychmiastowej dopłaty wynikającej z różnicy lub zażądania od Partnera zwrotu nadpłaty.

6. Przyjęcie wypłaty przez partnera uznane będzie za pełne i ostateczne potwierdzenie należnego salda za wskazany okres czasu. 

7. Jeżeli Partner nie zgadza się z kwotą obliczonej prowizji powinien w terminie 14 dni przesłać informację o błędzie w obliczeniach kwoty prowizji na adres afilliate@repusapud.com. Jeżeli w podanym terminie nie zostanie przesłana żadna wiadomość, to uznaje się to jako zgodę z kwotą prowizji za dany okres czasu.

8. Spółka może wstrzymać wypłatę osiągniętej kwoty prowizji do stu osiemdziesięciu dni. W tym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja naliczonej kwoty prowizji oraz jej zgodność z warunkami niniejszego regulaminu.

9. Partner zobowiązany jest do zwrotu wszystkich prowizji, które zostały błędnie naliczone lub są wynikiem nielegalnych lub sfałszowanych transakcji.

10. Wyłącznie Partner jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich podatków, opłat i kosztów, które są wynikiem uzyskania dochodu z niniejszej umowy partnerskiej w odpowiednich urzędach podatkowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuregulowane płatności wynikające udziału w Programie Partnerskim.

V. Własność intelektualna

1. Spółka jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej w tym praw autorskich do oprogramowania, prawa do baz danych, znaków towarowych, domen, know-how i innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do wykonaniem usługi , jak również wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych wykonanych przez Spółkę.

2. Spółka udziela partnerowi prawa w okresie obowiązywania niniejszej umowy do wyświetlania materiałów marketingowych przygotowanych przez Spółkę wyłącznie w celu promowania usługi i ułatwienia skierowania od strony Partnera do Usług.

VI. Czas trwania umowy

1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez podania przyczyny z uwzględnieniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną – np. za pomocą wiadomości email.

2. Po rozwiązaniu umowy Partner zobowiązany jest do usunięcia wszystkich linków, kodów i materiałów reklamowych, niezależnie od tego, czy jego działalność ma charakter komercyjny czy nie.

3. Jeżeli w momencie wypowiedzenia saldo konta Partnera jest mniejsze niż minimalna kwota prowizji, Spółka zastrzega sobie prawo do zatrzymania jej jako opłaty manipulacyjnej.

4. Po rozwiązaniu umowy Partner nie może rościć sobie prawa do wynagrodzenia.

5. Jeżeli umowa zostanie zerwana na wskutek złamania postanowień niniejszego regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji, która zostaje przekazana na pokrycie kosztów wynikłych z zaistniałej sytuacji.

VII. Zmiany niniejszej umowy

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki i wysłane emailem do Partnera. Dalszy udział Partnera w Programie po takiej zmianie będzie uważany za przyjęcie przez Partnera zmian do warunków.

VIII. Cesja

1. Partner nie może dokonać cesji lub przeniesienia niniejszej umowy na innego Partnera bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki

IX. Siła wyższa

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub brak wynika z przyczyn sił wyższych niezależnych od którejkolwiek ze stron.

X. Spory i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Kostaryki.

This Affiliate Agreement (this “Agreement”) sets out the terms and conditions agreed between Repus Apud Sociedad Anonima, a company registered under the laws of Costa Rica, registration number 3-101-423689 and with its registered address at San Jose, Mata Redonda, Avenida 4 Calle 80 Casa 204, from Canal Siete two hundred meters west and fifty meters south, and the individual or entity stated in the application form as the “Affiliate”.

By submitting an application to become an Affiliate, you warrant that you have read and understood this Agreement, and you agree to be bound by it.

This Agreement shall enter into effect on the date the application is accepted by Repus Apud.

I. Definitions

In this Agreement, the following definitions are used:

“Agreement” means this Affiliate Agreement.

“New Customer” means any customer, not being a customer previously registered at Repus Apud, who has been referred to the Services by the Affiliate from the Affiliate’s website and who properly registers and opens an account with Repus Apud.

“New Active Customer” means any customer, not being a customer previously registered at Repus Apud, who has been referred to the Services by the Affiliate from the Affiliate’s website and who properly registers and opens an account with Repus Apud and make real money transfers into such account.

“Net income” means the net revenue generated in a given month by all active users registered via Affiliate’s websites.

Company – the Company Repus Apud Sociedad Anonima registered in Costa Rica under 3-101-423689 in San Jose, Mata Redonda, Avenida 4 Calle 80 Casa 204, from Canal Siete two hundred meters west and fifty meters south.

II. Rights and Obligations of Repus Apud Company

1. Repus Apud Company reserves the right to accept or reject the Affiliate’s application in its sole discretion.

2. Repus Apud will provide the Affiliate Partner with a selection of advertising and marketing materials. Implementing these materials means that website users can have direct access to one of Repus Apud websites.

3. Repus Apud shall pay the Affiliate the commission due as provided in Section 4 of this Agreement.

4. The Company shall retain the unconditional right at its sole and absolute discretion to change or cancel any provisions to this Agreement and to change or close the whole Affiliate Program. Notices to the Affiliate concerning any such cancellation/alteration shall be made in written by email.

5. The Company shall not be liable for any losses or damages or loss of income incurred by the Affiliate, damages due to business interruption of any of the sites belonging to the Company.

6. The Company may refuse or close any new account if it is necessary to protect the interest of Repus Apud.

III. Rights and Obligations of the Affiliate.

1. The Affiliate Partner hereby assures that they are of legal age in their country and in the applicable jurisdiction in order to enter an agreement as that they are competent and duly authorized to enter into a binding agreement and in accordance with the agreement purpose.

2. The Affiliate shall use its best efforts to actively and effectively market, advertise and promote the Service as widely as possible so as to maximize the benefit to the Affiliate and Repus Apud.

3. The Affiliate shall only use the marketing materials provided by Repus Apud. The Affiliate is not allowed to change or modify in any way any marketing material or link without the prior written consent from Repus Apud.

4. The Affiliate Partner will recommend Repus Apud to potential players at their own expense. Partner is solely responsible for the distribution, content and the nature of marketing activities. All marketing activities must be professional, proper and lawfully operated in compliance with applicable laws as well as this agreement. Partner shall in particular ensure that the website shall not be placed content that promotes violence, pornography, discrimination and other illegal activities. The consequences resulting from breaking law shall be borne by the Partner.

5. Repus Apud reserves the right to withhold all commission payments to which Partner would be entitled if it is noticed that Partner sends spam messages or promotes Repus Apud in illegal way.

IV. Payment of commission

1. Repus Apud agrees to pay the Affiliate Partner commissions calculated using the net revenue generated by all active customers recruited via affiliate website in a given month.

2. The commission will be the sum of percentage of the net revenue achieved through all active customers recruited via affiliate website in a given month.

Commission plan:

Commission in EU

Net revenueCommision
0 - 5.000 €36%
5.001 – 10.000 €41%
10.001 – 25.000 €46%
> 25.001 €51%

Commission in USD

Net revenueCommision
$0 - 5.000 36%
$5.001 – 10.00041%
$10.001 – 25.00046%
> $25.00151%

Commission in PLN

Net revenueCommision
0 – 20.000 zł36%
20.001 - 50.000 zł41%
50.001 - 100.000 zł46%
> 100.001 zł51%

3. The commission is calculated at the end of each month and payments will be carried out by the 20th of each calendar month, provided that the amount due exceed 100 Euro which is minimum threshold. If the balance due is less than minimum threshold it will be carried over to the following month.

4. A negative account balance at the end of the month is carried over to the following month.

5. The payments of commission is based on the method of payments chosen by the Affiliate Partner in “My account” available after logging. If an error is made in calculating the commission, the Company reserves the right to correct such calculations at any time and will immediately pay out in the case of underpayments or reclaim funds in the case of overpayments to the affiliate partner.

6. Acceptance of the payments by the Affiliate Partner shall be deemed full and final settlement of the balance due for the period indicated.

7. If the Affiliate Partner disagree with the reported balance due, they should send an e-mail to the Company within 14 days indicated the reasons for the dispute to affiliate@repusapud.com. Failure to send an e-mail within the prescribed time limit will be considered an irrevocable acknowledgement of the balance due for the period indicated.

8. Repus Apud has the right to delay a payment of any balance to the Affiliate Partner up to one hundred and eighty days. This time period is used to investigate and verify the compliance of relevant transactions with the provisions of these terms and conditions.

9. The Affiliate Partner agrees to return all commission received based on fraudulent or falsified transactions as well as all additional costs for legal causes or actions that may be related to the case.

10. The Affiliate Partner is exclusively responsible for the payment of any taxes, duties charges or any other fees payable to local tax authorities, departments or other relevant bodies which may arise as a results of the revenue generated by this agreement. The company shall not be held responsible in any way for any unpaid amounts that may arise from this Affiliate Agreement.

V. Intellectual Property Rights

1. Repus Apud owns all intellectual property rights, including but not limited to, copyrights (including copyrights in software), database rights, trademarks, domain names, know-how and any other rights connected to the Service or software necessary for the Service and advertising material, banners and all marketing materials made by Repus Apud.

2. Repus Apud grants to Affiliate a non-exclusive, non-transferable right, during the term of this Agreement, to display the marketing material provided by Company solely for the purpose of promoting the Service and facilitate referrals from the Affiliate’s website to the Services.

VI. Termination

1. This agreement may be terminated by either party without reason in accordance with the 14 days period of notice and by written notification to the other party. Written notification may be sent by e-mail.

2. After termination the Affiliate Partner must remove all links and banners codes implemented for Repus Apud, regardless of whether the communication is commercial or otherwise.

3. If, in the event of termination, the balance is less than the minimum amount, Repus Apud reserves the right to withhold such funds as a handling fee.

4. After the termination of the agreement, the Affiliate Partner will no longer be entitled to any further compensation.

5. If this agreement is terminated by Repus Apud due to the Affiliate Partner’s violation of the contract then the Company is entitled to withhold the Affiliate Partner’s earned yet unpaid commission as of the termination date as collateral for any claim arising from such a violation.

VII. Changes to this Agreement

1. Repus Apud reserves the right to change any of the terms of this Agreement at any time. Any such changes will be posted on Repus Apud website and sent via email to the Affiliate. The Affiliate’s continued participation in the Affiliate Program after such amendment and notification will be deemed to the Affiliate’s acceptance of the changes to the terms and conditions.

VIII. Assignment

1. The Affiliate may not assign, transfer or sub-license this Agreement, in whole or in part, without the prior written consent of Repus Apud.

IX. Force majeure

1. Neither party shall be liable to the other for any delay or failure to perform its obligations under this Agreement if such delay or failure arises from a cause beyond the reasonable control of and is not the fault of such party.

X. Governing law and jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Costa Rica. Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be subject to the jurisdiction of the Costa Rica courts.