Why should You choose Repus Partners


1. Najwyższe prowizje w branży

do 51%


2. Przejrzysty podział zysków i jasne zasady

 • - Partner otrzymuje prowizję uzależnioną jedynie od zysku netto,
 • - nie pomniejszamy wypłacanych prowizji o żadne "dziwne" koszty administracyjne, marketingu, opłaty stałe i inne tego typu bliżej nie określone obciążenia,
 • - nie różnicujemy wysokości wypłacanych prowizji od ilości użytkowników pozyskanych przez Partnera.


3. Raz pozyskany klient pozostaje Twoim na zawsze

 • - prowizja od pozyskanego, aktywnego użytkownika wypłacana jest Partnerowi przez cały okres jego aktywności,
 • - nie różnicujemy klientów na nowych, byłych itp.

Co wyróżnia PROGRAM REPUS PARTNERS

 • - bezprowizyjne wypłaty bezpośrednio na konta bankowe Partnerów,
 • - minimalne wypłaty prowizji już od 100 PLN
 • - jeden program do 3 globalnych marek

Promocja na start!

Dla wszystkich nowych partnerów, którzy zarejestrują się w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017, przez pierwsze 3 miesiące gwarantowane 51% prowizji.

Prowizje w walucie EU

Zysk nettoProwizja
0 - 5.000 €36%
5.001 – 10.000 €41%
10.001 – 25.000 €46%
> 25.001 €51%

Prowizje w walucie USD

Zysk nettoProwizja
$0 - 5.000 36%
$5.001 – 10.00041%
$10.001 – 25.00046%
> $25.00151%

Prowizje w walucie PLN

Zysk nettoProwizja
0 – 20.000 zł36%
20.001 - 50.000 zł41%
50.001 - 100.000 zł46%
> 100.001 zł51%


1. The highest commissions

up to 51%


2. Transparent sharing profits and clear rules

 • - Partner receives the commission dependent only on the net profit,
 • - no reduces of paid commissions for any „strange” administrative, marketing costs, fixed charges and any other unspecified burdens,
 • - constant amount of commissions paid on the number of members acquired by the Partner.


3. Once acquired customer stays as Yours – forever!

 • - commission for gained and active user is paid to the Partner for the entire period of its activity,
 • - we do not differentiate clients for new ones and old ones etc.

What makes PROGRAM REPUS PARTNERS so special?

 • - commission-free withdrawals directly to the bank accounts of the Partners,
 • - minimum commission withdrawal possible from 100 EUR, USD
 • - one affiliate program connected to three global brands

Startup Promotion!

For all new partners who will register from 01.01.2017 to 12.31.2017 we give 51% commission for three month.

Commission in EU

Net revenueCommision
0 - 5.000 €36%
5.001 – 10.000 €41%
10.001 – 25.000 €46%
> 25.001 €51%

Commission in USD

Net revenueCommision
$0 - 5.000 36%
$5.001 – 10.00041%
$10.001 – 25.00046%
> $25.00151%

Commission in PLN

Net revenueCommision
0 – 20.000 zł36%
20.001 - 50.000 zł41%
50.001 - 100.000 zł46%
> 100.001 zł51%