FAQ

Informacje ogólne

Program partnerski jest formą umowy z naszą firmą, w ramach której każdy Partner otrzymuje procentowy udział w zyskach generowanych przez poleconych przez niego użytkowników naszych witryn internetowych. Partner zobowiązany jest do reklamowania i promowania naszej firmy na swoich stronach internetowych wykorzystując przygotowane przez nas materiały marketingowe.

Korzyści z partnerstwa czerpią obie strony: my pozyskujemy nowych użytkowników – Partner zarabia dodatkowe pieniądze.
Program Partnerski Repus Apud oferuje najlepsze na rynku warunki. Ma proste, przejrzyste zasady podziału zysków i wieczną prowizję dla Partnera. Oferujemy najwyższe prowizje w branży sięgające 51%, bezprowizyjne wypłaty bezpośrednio na konto Partnera oraz jeden program do 3 globalnych marek. Dodatkowo zapewniamy pełną gamę materiałów marketingowych oraz profesjonalne wsparcie doświadczonych menadżerów.
Aby zostać Partnerem Repus Apud wystarczy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny. Po weryfikacji wniosku otrzymujesz dostęp do panelu zarządzania kontem, skąd możesz pobrać materiały marketingowe, sprawdzać aktualny stan konta czy wypłacać prowizje.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Biorąc w nim udział nic nie tracisz, a zyskać możesz bardzo wiele. W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w Programie.
Aby zostać Partnerem nie musisz posiadać strony internetowej . Partner może promować produkty Repus za pomocą wszelkich dozwolonych w internecie technik marketingu
Tak, istnieje możliwość dodania większej ilości witryn. W formularzu rejestracyjnym jest możliwość wpisania 4 witryn. Jeżeli Partner posiada więcej niż 4 witryny należy zgłosić je do supportu REPUS PARTNERS.
Partner w dowolnej chwili może skontaktować się z działem supportu i dokonać wstępnej weryfikacji posiadanych witryn lub wypełnić formularz rejestracyjny i przejść proces pełnej weryfikacji.

Prowizje

Prowizja przyznawana jest za produkty Spółki Repus Apud tj. kasyno online oraz opcje binarne. Prowizja obliczana jest jako procentowy udział w przychodach za dany miesiąc ze wszystkich aktywnych graczy poleconych przez Partnera.
Dostarczamy wszystkich informacji na temat zarobionych przez Partnera pieniędzy. Informacje dostępne są w zakładce Stan konta po zalogowaniu.
Kwota za poleconego Użytkownika będzie wypłacana tak długo, jak długo danych Użytkownik będzie aktywnie korzystał z naszych serwisów.

Wypłaty

Prowizja wypłacana jest do 20 danego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Prowizja przelewana jest bezpośrednio na konto bankowe Partnera.
Minimalna kwota do wypłaty to 100zł. Jeżeli stan konta w danym miesiącu jest niższy niż 100zł kwota prowizji przenoszona jest na następny miesiąc.

Raporty

Tak. Po zalogowaniu w zakładce Stan konta
Statystki aktualizowane są na bieżąco.
Ujemny bilans na koncie oznacza, że poleceni przez Partnera gracze więcej wygrali niż przegrali. W takim przypadku prowizja nie jest naliczana. Przy obliczaniu prowizji brani są pod uwagę wszyscy poleceni gracze. Wygrana jednego gracza zostaje wyrównana przez przegraną innego.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy wobec jakiejkolwiek witryny zawierającej niewłaściwe materiały, w tym pornografię, wulgarny język lub treści naruszające prawa własności intelektualnej.

General Information

Affiliate program is a form of partnership with our company, in which we agree to pay the Affiliate Partner commissions calculated using the net revenue generated by all active customers recruited via affiliate website. Partner is obliged to advertise and promote our company on his web pages using our marketing materials. This partnership is beneficial to both parties; we get more customers and Partner earns money with your website.
Repus Partner offers the best market conditions. It has simple, clear rules for sharing profits and lifetime commission to the Affiliate. We offer the highest commissions up to 51%, free payment directly to the account of the Partner and one program to three global brands. In addition, we provide a full range of marketing materials and professional support of experienced managers.
It is very easy to became Repus Apud Affiliate. Just complete and submit the Registration Form. After verification you get access to your account, where you can download marketing materials, check the current account balance or make withdrawal.
Taking part in our Affiliate programme won’t cost you any money. You have nothing to lose but you can gain a lot. You will also be under no obligation to continue with the programme; should you change your mind, you can end your participation at any time.
To become a partner you do not need to have a website. Partner can promote Repus Apud products by any authorized online marketing techniques.
Yes, it is possible to add more sites. In the registration form you can enter 4 sites. If you have more than 4 sites please contact our support.
Affiliate Partner can contact our support and make preliminary verification of existing websites or complete a registration form and go through full verification process.

Commissions

The commission is granted for brand of Repus Apud including on-line casino and binary options. The commission is calculated as a percentage of revenues for the month of all active players registered by the Partner.
We provide all information about money earned by the Partner. Information is available under tab “My finances” after log in.
The amount for the recommended user will be paid as long as user will actively use our services.

Withdrawals

Commission is paid till 20th day of the month for previous month.
Commission will be transferred directly to the Partners bank account.
The minimum amount withdrawal is 100 EUR/USD. If the account balance in a given month is less than 100 EUR/USD - amount of commission is transferred to the next month.

Reports

Yes, after login in Balance tab.
The negative balance on the account means that players recommended by Partner have won more than they lost. In this case, the commission is not charged. During the commissions calculating all your recommended players are taken into account. Winning by one player is compensated by the loss of another.

We reserve the right to refuse to any site containing inappropriate material, including pornography, vulgar language or content that violates intellectual property rights.